پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

شکنجه

شکنجه

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان عضو گروه کاری توفیف می باشد. این گروه متشکل از نهاد های حقوق بشری و حقوقی می باشد و جلسات متواتری را جهت نظارت از وضعیت توفیف گاه ها و مکلفیت های دولت افغانستان، دایر نموده و برای بهبود وضعیت توقیف شده گان و جلوگیری از شکنجه در محلات سلب آزادی، دادخواهی می نمایند.

این نهاد با همکاری داکتران حقوق بشر در نظر دارد که یک سمینار علمی را برای دست اندرکارانی که در بررسی و مستندسازی شکنجه نقش ایفا می کنند، برگزار کند، تا آنها بتوانند، ادعا های شکنجه را به لحاظ فزیکی و روانی به صورت علمی بررسی نمایند. تمرکز این سمینار علمی، روی راهنمای آموزشی در مورد تحقیق و مستندسازی شکنجه و دیگر   معروف است، خواهد بود.

تعریف شکنجه در کنوانسیون منع شکجنه و دیگر رفتارها و یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز:

در این کنوانسیون واژه “شکنجه” عبارت است از هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.

قابل ذکر است که درد و رنجی که از مجازات های قانونی ناشی می شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آنهاست، از شمول این تعریف خارج است.

شکنجه در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی ممنوع است. برای معلومات بیشتر اینجا  را کلیک کنید.