پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

امضای تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و پوهنتون کابل

تفاهمنامه همکاری

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان (FSO) و مرکز ملی آموزش های حقوقی پوهنتون کابل یک تفاهمنامه همکاری را به منظور تحقق اهداف ذیل به تاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی امضاء کردند:

الف: ارتقای ظرفیت مسلکی استادان و ستاژران مرکز.

ب : ایجاد میکانیزم های مؤثر هماهنگی غرض تطبیق بهتر آموزش های علمی – مسلکی.

ج: ترویج و بومی ساختن فرهنگ استفاده از دانش و روش علوم عدلی در مرکز.

د: تسری فرهنگ استفاده از دانش و روش علوم عدلی از طریق مرکز به ادارات ذیربط دولتی.

هـ :‌ ترویج روش های علمی – معیاری در ارگان های کشف، تحقیق و قضا و نهادهای تخصصی.

و :‌ تقویت حاکمیت قانون، تحکیم ارزش های مدنی و دموکراتیک در سیستم عدلی و قضایی کشور.

ز : ایجاد میکانزم های مؤثر حقیت یابی و مستندسازی جهت برقراری نظم و تأمین عدالت در کشور.

ابتدا استاد محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان همراه با پوهندوی محمد کریم امیرزوی رئیس و سایر مسئولین و اساتید مرکز ملی آموزش های حقوقی پوهنتون کابل از کتابخانه آن مرکز بازدید به عمل آوردند. سپس استاد بختیاری دو نمونه از آثار و تألیفات خود را تحت عناوین «حقیقت یابی و نقش علوم عدلی» و «بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» به کتابخانه آن مرکز اهداء کردند.

در اخیر، تفاهمنامه همکاری بین این دو نهاد توسط استاد محمد اشرف بختیاری و پوهندوی محمد کریم امیرزوی به امضاء رسید.