شنبه , ۶ آذر ۱۴۰۰

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت بامیان به روز دو شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۸ شمسی ۲۹ نفر به نمایندگی از نهاد های دولتی و غیر دولتی در ریاست اموز زنان ولایت بامیان گِرد آمدند و گروپ کاری این ولایت را ایجاد کردند. پوهنیار داکتر محمد نادر وردک هماهنگ کننده مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و تِرینر طب عدلی راجع به بی اساس بودن معاینۀ دوشیزگی ... بیشتر بخوانید »

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت بدخشان به روز شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۸ شمسی ۱۹ نفر به نمایندگی نهاد های دولتی و غیر دولتی و مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در سالًن کنفرانس ریاست امور زنان ولایت بدخشان کنار هم آمدند و گروپ کاری این ولایت را ایجاد کردند. استاد محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان ضمن بر شمردن تمام معاینات غیر ... بیشتر بخوانید »

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت بلخ به روز سه شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۸ شمسی ۱۶ نفر به نمایندگی از نهاد های دولتی و غیر دولتی در سالُن کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بلخ نشستی دایر کردند و به محوریت مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، گروپ کاری ولایت بلخ ایجاد گردید. داکتر منصور ضیایی نمایندۀ دفتر سازمان صحی جهان بیان داشت که ... بیشتر بخوانید »

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت هرات به روز چهارشنبه ۱۵ حوت سال ۱۳۹۷ شمسی ۲۰ نفر از نهاد های دولتی و غیر دولتی در سالُن کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع ولایت هرات، گِرد آمدند و به محوریت مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، گروپ حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری ولایت هرات ایجاد گردید. داکتر سیلاب ایوبی، سرپرست سازمان صحی جهان ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه گروپ دادخواهی حمایت زنان و معاینات طب عدلی- معیاری با ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی

دلو ۱۳۹۸ دفتر کاری رئیس انکشاف برنامه های علمی موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی-معیاری در پیوند به معاینات کلاسیک طب عدلی و همچنان ضرورت آپدیت و تطبیق کوریکولم طب عدلی، جلسه یی را با مقام محترم ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برگزار نمود. این جلسه ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی-معیاری با ریاست امور محصلان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان

دلو ۱۳۹۸ دفتر کاری رئیس امور محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی- معیاری در پیوند به آپدیت و تطبیق کوریکولم طب عدلی در پوهنتون های خصوصی و دولتی  جلسه یی را با پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی مقام محترم ریاست امور محصلان پوهنتون ... بیشتر بخوانید »

sahifawplk