شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

گزارش سمینار علمی – آموزشی

قابلیت ها و محدودیت های طب عدلی

پنجشنبه – ۲۷ اگست ۲۰۲۰

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان طبق تقاضای رئیس مرکز ملی آموزش های حقوقی دانشگاه کابل، یک سمینار علمی – آموزشی را تحت عنوان «قابلیت ها و محدودیت های طب عدلی» برگزار کرد. این سمینار به تاریخ ۲۷ اگست ۲۰۲۰ در سالون کنفرانس آن مرکز دایر شد و در آن به تعداد ۱۰۰ نفر استاژر و استاداشتراک کرده بودند.  

این سمینار ابتدا با تلاوت قرآن کریم توسط یک تن از استاژران آغاز شد و سپس جناب پوهندوی محمد کریم امیرزوی رئیس مرکز ملی آموزش های حقوقی دانشگاه کابل به ایراد سخن پرداخت. وی ضمن معرفی ترینران از مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان بابت برگزاری این سمینار علمی – آموزشی قدردانی نمود.

افغانستان ضمن قدردانی از تلاش های آقای امیرزوی و سازماندهی این سمینار به معرفی افسو و ‌پروژه آپدیت کوریکولم طب عدلی پرداخت. وی گفت که هدف از برگزاری این سمینار این است که شما استاژران در مورد پروژه اپدیت کوریکولم طب عدلی آشنایی حاصل بکنید تا بدانید که چه تغییرات در مواد آموزشی طب عدلی بوجود آمده است. پس از آن استاد محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی

استاد محمد اشرف بختیاری

در ادامه داکتر محمد نادر وردک استاد طب عدلی به قابلیت های طب عدلی اشاره کرده و بیان داشت که طب عدلی این قابلیت ها را دارد که بین خودزنی و دیگر زنی در سلاح جارحه تفکیک نماید. وی علاوه کرد که طب عدلی می تواند خودکشی را از قتل عمد در سلاح جارحه، ناریه و قاطعه، خفگی ها، آتش سوزی ها، مواد زهری و کیمیاوی تفکیک نماید. در ضمن، سقط جنین، تشخیص هویت و مدارک اثباتیه و تشخیص اهمالات طبی نیز از جمله قابلیت های طب عدلی شمرده می شود.

استاد پوهنیار داکتر محمد نادر وردک

در اخیر آقای بختیاری به محدودیت های طب عدلی اشاره کرده و گفت که منظور از محدودیت های طب عدلی همان معاینات غیر علمی – معیاری است که در حال حاضر در طب عدلی افغانستان انجام می شود. وی گفت که معاینه تعیین سن، معاینه مقعدی، معاینه دوشیزگی و معاینه اسپرم در نبود دستگاه دی ان ای از جمله معاینات غیر علمی و تبعیض آمیز است که در افغانستان به صورت منظم و سازمان یافته و گسترده انجام می شود. در حالیکه هیچ معیاری در جهان وجود ندارد که سن دقیق یک شخص را از طریق طب عدلی تشخیص نماییم. لذا از هر روشی که قرار است استفاده کنیم باید یک محدوده زمانی بین ۴ تا ۶ سال را در نظر بگیریم. این معاینه طب عدلی باید آخرین گزینه باشد و آنهم با رضایت شخص باید انجام شود. اما قبل از این معاینات باید سوابق مظنون یا متهم در خانه،‌ در مکتب و در اداره ثبت احوال نفوس بررسی شود. این منابع بهتر می تواند در خصوص سن یک شخص معلومات ارائه کند.

بختیاری معاینات مقعدی و دوشیزگی و معاینه اسپرم در نبود دستگاه دی ان ای را به صورت مستدل نقد کرده و راه های مناسبی را بعنوان بدیل های آن ارائه کرد. وی اضافه کرد که نقد این معاینات در مواد آپدیت شده طب عدلی مفصل بحث شده و بدیل های آنها نیز به صورت واضح تشریح شده است.

بختیاری در ادامه افزود که کتاب طب عدلی به زبان دری و پشتو تهیه شده که اکنون زیر چاپ است و به محض چاپ با شما شریک ساخته خواهد شد.

سرانجام، همه ی اشتراک کنندگان به خصوص اساتید و مسوولین آن مرکز از محتوای این سمینار ابراز خورسندی کرده و از افسو خواستندکه در راستای برگزاری برنامه های عملی کلینیک علمی – حقوقی باآنها همکاری نمایند.

بختیاری وعده سپرد که افسو این آمادگی را دارد که با این مرکز همکاری کند اما این همکاری ها باید در روشنی یک تفاهمنامه صورت گیرد. آقای امیرزوی رئیس مرکز نیز به امضای تفاهمنامه همکاری تاکید کردند و وعده سپردند که این موضوع را از طریق رئیس پوهنتون کابل دنبال خواهد کرد و از او خواهد خواست که دراین راستا تفاهمنامه امضاء نماید.

سرانجام، سمینار علمی – آموزشی یاد شده با طرح سؤالات از سوی اشتراک کنندگان و ارائه پاسخ توسط سخنرانان رسماً به پایان رسید.

نکته:

شبیه این برنامه در همان روز و تاریخ و مکان برای استاژران تایم شبانه نیز برگزار شد. آنها نیز از محتوای این سمینار با همان کیفیت قبل از ظهر مستفید شدند.