شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

گزارش جلسه گروپ دادخواهی حمایت زنان و معاینات طب عدلی- معیاری با ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی

دلو ۱۳۹۸

دفتر کاری رئیس انکشاف برنامه های علمی

موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی-معیاری در پیوند به معاینات کلاسیک طب عدلی و همچنان ضرورت آپدیت و تطبیق کوریکولم طب عدلی، جلسه یی را با مقام محترم ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برگزار نمود. این جلسه به روز سه شنبه مورخ ۲۹ دلو ۱۳۹۸ از ساعت ۰۲:۰۰ الی ۰۳:۰۰ بعد از ظهر در دفتر کاری رئیس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تدویر یافت. در این جلسه، ۱۰ نفر به شمول ۴ مرد و ۶ زن به نمایندگی از گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری و ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی شرکت نموده بودند.

این جلسه با ابراز خوش آمد گویی توسط پوهنمل خواجه زبیر صدیقی، رئیس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات افغانستان بصورت رسمی آغاز شد و به ترتیب آن هر یک از اشتراک کنندگان خود را معرفی نمودند. سپس محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در مورد اهداف و مقاصد جلسه و همچنان در مورد روند شکل گیری گروپ کاری به طور مفصل صحبت نمود.

در ادامه آقای بختیاری در مورد خشونت های ساختاری بحث نموده و بیان داشتند که منشأ این خشونت ها در ساختار علمی و حقوقی کشور نهفته است و دستگاه عدلی و قضایی افغانستان براساس قوانین آپدیت نشده حکم صادر می کند و همینطور پوهنحی های شرعیات، حقوق و طب هنوز هم با استفاده از مواد آموزشی کهنه و آپدیت نشده، طب عدلی را آموزش می دهند. بختیاری افزود: روی مواد درسی طب عدلی در افغانستان کار نشده و این امر موجب شده که هنوز هم در کشور معاینه پرده بکارت، معاینه مقعدی، معاینه اسپرم در نبود دستگاه دی ان ای و تعیین سن به روش های کلاسیک انجام شود. انجام این گونه معاینات از یک سو علیه متهم و مظنون اعمال خشونت شمرده می شود، و از سوی دیگر انجام این معاینات خود نقض قانون تلقی می گردد.

بختیاری همچنان علاوه نمود که موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری گروپ کاری تلاش نموده است برعلاوه ظرفیت سازی و برنامه های دادخواهی، روی آپدیت مواد درسی طب عدلی برای پوهنحی های شرعیات، حقوق و طب کار نماید، تا تغییر و اصلاح در ساختار های حقوقی و علمی افغانستان نیز بصورت بنیادی ایجاد شود و محصلین با روش های مدرن طب عدلی آشنا شوند. در ادامه از تلاش های گروپ کاری در امر مبارزه علیه معاینات غیر علمی و روش های کلاسیک و همچنان به خاطر تلاش اعضای گروپ در راستای آپدیت مواد درسی طب عدلی قدردانی نمود. در ضمن، از ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بابت همکاری های گذشته سپاسگزاری کرده و در عین حال، تقاضا نمود که در تطبیق این کوریکولم در پوهنتون های دولتی و خصوصی با موسسه خدماتی علوم عدلی و گروپ کاری همکاری نموده تا روش های مدرن جایگزین روش های کلاسیک شود.

پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رئیس انکشاف برنامه ها علمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان ضمن استقبال از آپدیت مواد درسی طب عدلی برای پوهنحی های حقوق، شرعیات و طب، اظهار داشت که کلستر بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی رشته های حقوق و شرعیات، مفردات درسی طب عدلی پوهنحی های حقوق و شرعیات را تایید کرده و به حکم وزیر محترم تحصیلات عالی افغانستان قابل تطبیق می باشد، اما مفردات درسی این دو پوهنحی هنوز هم قابل تغییر است. وی به آمر نصاب تحصیلی آن وزارت هدایت داد تا سافت و هارد مفردات درسی طب عدلی پوهنحی های حقوق و شرعیات را با موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و گروپ کاری شریک سازد. آقای صدیقی از ریاست موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان تقاضا نمود تا مفردات درسی طب عدلی را مورد بررسی قرار دهد که آیا موضوعاتی نظیر معاینه پرده بکارت، معاینه مقعدی، معاینه اسپرم و تعیین سن در مفردات درسی آن پوهنحی ها وجود دارد یا خیر.

آقای صدیقی در ادامه افزود، اگر موضوعات پیشنهادی توسط موسسه خدماتی علوم عدلی در مفردات درسی پوهنحی های حقوق و شرعیات وجود نداشته باشد، اداره آنها می تواند این نظریات را به سه شکل وارد مواد درسی نماید؛ یا به شکل یک فصل درسی به مضمون طب عدلی اضافه خواهند کرد، یا به شکل چپتر درسی آماده شده و برای محصلین توزیع می نمایند و یا هم به شکل مقاله برای محصلین وظیفه می دهند تا در مورد آن تحقیق و بعداً در صنف روی آن بحث نمایند.

در ادامه آقای صدیقی از آقای بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان دعوت نمود تا در کلستر بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی رشته طب که احتمالاً الی یک و نیم ماه بعد توسط آن وزارت برگزار می گردد، شرکت نموده و نظریات و پیشنهادات خویش را با اعضای کلستر شریک سازد.

شهلا فرید استاد حقوق پوهنتون کابل و عضو گروپ کاری بیان داشت، مضمون طب عدلی یکی از اساسی ترین مضمونی است که میان رشته های طب و حقوق مشترک است، و نیاز است یک دیپارتمنت جدا گانه و اختصاصی داشته باشد. استادان پوهنتون طبی کابل، مواد درسی پوهنحی طب را در پوهنحی های حقوق و شرعیات تدریس می کنند، از طرف دیگر مفردات درسی خود مضمون طب عدلی پوهنحی های حقوق و شرعیات اصلاً برای محصلین تدریس نمی گردد.

شکیبا امیری وکیل مدافع از مدیکا افغانستان در مورد راجع شدن قضیه های مشابه به ریاست طب عدلی گفت، دستگاه عدلی و قضایی افغانستان قضیه هایی را که در آن معاینات بکارت لازم است، به ریاست طب عدلی راجع می سازد، در حالیکه آن ریاست از تجهیزات لازم برخودار نیست و ماشین های مورد ضرورت طب عدلی را ندارد تا بتواند نتایج دقیقی از معاینات را بدست آورده و با دستگاه قضایی افغانستان شریک نماید.

:نتیجه جلسه
سرانجام جلسه با سخنان پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رئیس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به پایان رسید. وی گفت آنها از این مورد استقبال می کنند زیرا برای تربیه مسلکی تر محصلان حقوق، شرعیات و طب مواد درسی آپدیت شده نیاز است. به عقیده او تحصیلات عالی افغانستان مانند خیاطی است که بر اساس نظریات، نیاز سنجی ها و پیشنهادات موسسات، دیپارتمنت ها و گروپ های دادخواهی، تیکه ها را بُرش کرده و می دوزد.

ریاست انکشاف برنامه های وزارت تحصیلات عالی افغانستان به داود مسرور آمر تحصیلی آن وزارت هدایت داد تا مفردات درسی پوهنحی های حقوق و شرعیات را با موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان شریک سازد، در ضمن از موسسه افسو تقاضا نمود که مفردات مذکور را با دقت ارزیابی و مرور نماید تا در بودن و نبودن معاینه پرده بکارت، معاینه مقعدی، معاینه اسپرم و تعیین سن در آن مفردات اطمینان حاصل شود. در صورتی که وجود نداشته باشد، می شود آن را در مفردات اضافه نمایند. آقای صدیقی در اخیر پیشنهاد نمود که اعضای گروپ یک طرح جامع و کاملی را در مورد ایجاد یک کمیته به منظور راه اندازی دیپارتمنت طب عدلی در پوهنتون علوم طبی کابل ارائه نماید که در آن استادان پوهنحی های حقوق، شرعیات و طب، مسئولین ریاست طب عدلی و رئیس انکشاف برنامه های وزارت تحصیلات عالی افغانستان و اعضای گروپ کاری شما حضور داشته باشند. اعضای آن کمیته روی دوموضوع بلیذ کار نمایند؛ اولاً روی یک مدل که برگرفته از کشورهای اسلامی نظیر مالیزیا، ترکیه و ایران باشد کار نمایند تا دیده شود که کشورهای متذکره از چه مدل و کدام مفردات درسی در طب عدلی خویش استفاده می نمایند، دوماً اعضای کمیته مذکور می توانند روی ایجاد دیپارتمنت مستقل طب عدلی کار نمایند و اینکه این دیپارتمنت تحت اثر کدام پوهنحی و در بخش ماستری باشد و یا لیسانس نیز تصمیم بگیرند.

نوت:‌ موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، کوریکولم آپدیت شده طب عدلی پوهنحی های حقوق و شرعیات را از نزد آقای مسرور آمر نصاب دریافت کرد. پس از بازنگری معلوم شد که مفردات درسی طب عدلی این پوهنحی ها نیز مشخص شده است. اما چیزی که جای خوش بینی است این است که منبع کتاب داکتر صاحب احسان الله عالمی است. دفتر افسو با همکاری استاد عالمی روی اپدیت همین کتاب کار می کند و قرار است همین کتاب به پشتو ترجمه شده و به هردو زبان چاپ شود و در اختیار همه ی دانشکده های حقوق وشرعیات و طب دانشگاه های دولتی و خصوصی نهاده شود.