پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

گروپ کاری حمایت از زنان و مُعاینات طِب عدلی مِعیاری

بامیان – اجلاس دوم

به تاریخ ۲۳ قوس سال ۱۳۹۸ شمسی گروپ کاری حمایت از زنان و معاینات طِب عدلی مِعیاری با حضور نمایندگان ادارات مختلف در تالار کنفرانس دفتر ساحوی بامیان واقع ملاغلام- مرکز ولایت بامیان گِرد آمدند. اعضا از چالشها و مشکلاتی که در قسمت نظریات اهل خِبرَه در بامیان در قضایای جزایی و خُشونت علیهِ زن وجود دارد، سخن گفتند. بیان داشتند که مشکلات زیادی در روند رسیدگی به قضایا در ادارات کشف، تحقیق و قضا وجود دارد. اقای بختیاری عنوان نمود که یکی از اهداف این گروه کاری هم دادخواهی برای حل مشکلاتی از قبیل معاینات غیر معیاری که به نحوی عرف شده است و بدون استناد علمی و قانونی صورت میگیرد، میباشد.اقای بختیاری گفتت که میتوان با تدویر برنامه های آگاهی دهی اذهان را تغییر داد و گروه کاری با داشتن برنامه های دادخواهی، آگاهی دِهی میتواند در این راستا موثر واقع شود.