شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

گروپ کاری حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

بدخشان – اجلاس دوم

الیوم ۲ قوس سال ۱۳۹۸ شمسی بخش حمایت وانکشاف ازحقوق زنان دفتر ولایتی بدخشان جلسه یی را به منظور هماهنگی جهت دادخواهی برای زنان در معاینات غیر معیاری میان اعضا گروپ دادخواهی حمایت از زنان در معاینات طب عدلی معیاری در سالون جلسات دفتر ولایتی حقوق بشر تدویر نمود که در این جلسه محمد اشرف بختیاری مسول موسسه خدمات علوم عدلی افغانستان ،معاون جامعه مدنی ،نماینده سارنوالی ،یک تن از اعضا انجمن وکلای مدافع بدخشان،نماینده ریاست امور زنان تمام اعضا گروپ دادخواهی از ادارات دولتی وغیر دولتی اشتراک نموده بودند. در این جلسه هماهنگی روی موضوعات چون معاینه دوشیزه گی از نظر شرعی ،حقوقی،علمی و پیامدهای منفی ناگوار آن و اینکه معاینه دوشیزه گی هیچگونه پشتوانه علمی نداشته بحث شد.