شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

بلخ – اجلاس دوم

به تاریخ ۱۶ میزان سال ۱۳۹۸ شمسی، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر به هدایت دفتر مرکزی این کمیسیون جلسه دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری را با اشتراک ۱۵ تن اعضای این گروپ برگزار نمود. رسیدگی به ۶۰۰ قضیۀ حقوق بشر دادخواهی شود، به ۲ هزار تن از کارمندان نهاد های مدنی در مورد قضیۀ نقض حقوق بشر آگاهی حاصل شود و در ۶۰ جلسه دادخواهی اشتراک گردد، هدف برگزاری این جلسه بود.