شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

معاینات بکارت

معاینات بکارت

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، نگرانی عمیق خویش را جهت استفاده از معاینات غشای (پرده) بکارت برای تعقیب عدلی زنان در جرایم به اصطلاح اخلاقی در افغانستان ابراز می دارد. این معاینات تبعیض آمیز و تحقیر کننده نه تنها اساس علمی و طبی ندارد و از زمانیکه با اجبار و اکرا صورت می گیرد، شکنجه نیز می تواند تلقی شود.

در جریان برنامه های ظرفیت سازی علوم و طب عدلی در افغانستان، دریافتیم که ریاست طب عدلی معاینات بکارت را در قضایایی که خانم ها و دختران متهم به عمل زنا مطابق فقره ۱ ماده ۴۲۷ قانون جزا افغانستان، به قصد زنا، و یا فرار از خانه می شوند، انجام می دهد. این معاینات ظاهراً جهت اثبات اینکه آیا خانم مورد اتهام، مقاربت جنسی انجام داده،  صورت می گیرد.

هیچ شواهد علمی و طبی برای اثبات این باور که حالت غشای بکارت یک زن بتواند تعیین کند که آیا آن زن مقاربت جنسی انجام داده یا خیر، وجود ندارد. همچنان، هیچ نوع شواهد علمی و طبی وجود ندارد که از شک و گمان موجود در پیوند به این امر که زن مورد اتهام، قبلاً مقاربت جنسی انجام نداده و در شب عروسی در جریان مقاربت جنسی خونریزی داشته باشد، حمایت نمی کند. یافته های این گزارش مختصر، شامل مطالعات متعدد طبی انجام شده در شرایط و کشورهای مختلف می باشد و علناً نظریه ای مبتنی بر اینکه غشای بکارت یک زن نشان دهنده حالت جنسی وی می باشد را رد می کند.

قابل یادآوری است که موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان انجام معاینات همه جانبۀ نسائی که شامل معاینه طبی عدلی در موارد  تجاوز جنسی است، را ضرورت می داند، زیرا چهارچوب نهادینه و قبول شدۀ بین المللی  برای انجام آن وجود دارد.

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، جهت توقف انجام معاینات بکارت برای تعین احتمالی “بکارت” زنان در افغانستان برنامه های آگاهی دهی، کارگاه های آموزشی و دادخواهی را انجام می دهد.

جهت معلومات بیشر در مورد انجام معاینات بکارت و غیر علمی و اخلاقی بودن آن، بیانیه علمی داکتران حقوق بشر تحت عنوان “معاینات غشای بکارت: اساس واقعی، علمی و طبی ندارد” را اینجا و بیانیه گروه مستقل متخصصین علوم عدلی را در اینجا  مطالعه کنید.