شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

سند موقف

سند موقف

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

در رابطه به

  • فقره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۲ کود جزای افغانستان در مورد تعیین سن اطفال
  • فقره ۲ ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان در مورد معاینه بکارت
  • جرم انگاری معاینه مقعدی با وارد نمودن یک انگشت یا یک تیوپ به داخل مقعد جهت
    سنجش نمودن حساسیت آن در مقابل فشار به منظور تثبیت فعل لواط