پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

دستنامه آموزشی انسان شناسی عدلی

انسان شناسی عدلی به عنوان یک تقاضا و نیاز در سطح بین المللی همراه با متخصصانی که در سراسر جهان برای شرکت در تحقیقات انسان شناسی عدلی سیر می نمایند، به طور فزاینده مطرح می باشد.  این نوع برنامه آموزشی جهت آشنایی محصلان با اصول  انسان شناسی عدلی طراحی شده است که آنها را با دانش و مهارت های حرفه ای مجهز کرده تا محصلان مذکور در این گونه تحقیقات شرکت نمایند. در سراسر این نوع آموزش، روش شناسی شیوه های باستان شناسی عدلی، تجزیه و تحلیل و شناسایی بقایای انسان به محصلان تدریس می شود

Forensic Anthropology Training Manual Summary (Dari) docx