پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

بررسی قبرهای دسته جمعی در پرتو علوم عدلی با نگاه ویژه به عدالت انقالی

رساله

این رساله تحت نام “بررسی قبرهای دسته جمعی در پرتو علوم عدلی با نگاه ویژه به عدالت انقالی” توسط مؤسسۀ خدماتی علوم عدلی افغانستان با حمایت مالی بنیاد انسان شناسی گواتیمالا تهیه شده است. در این رساله نویسندگان آن در صدد این است که نقش علوم عدلی در بررسی، مستندسازی، و نبش قبرهای دسته جمعی را برای مستفید شوندگان آن تبیین نماید. این رساله نتیجۀ چهارسال کار گستردۀ مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان روی ۱۷ قبر دسته جمعی در ولایات هرات، بلخ، کنر، بامیان و بدخشان میباشد. این رساله از یکسو به بازماندگان قربانیان جنگ معلومات در مورد مستندسازی قبرهای دسته جمعی را ارایه مینماید؛ و از سوی دیگر مقامات دولتی و فعالان مدنی را در امر استفاده از دانش ها، روش ها، ابزارها و قابلیت های علوم عدلی در روند عدالت انتقالی بیشتر آشنا میسازد.