پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت قندهار

به روز پنجشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۸ شمسی ۱۸ نفر به نمایندگی از نهاد های دولتی و غیر دولتی در سالُن کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت قندهار گِرد آمدند و گروپ کاری این ولایت را ایجاد کردند. پوهنیار داکتر محمد نادر وردک در ارتباط به مهارت ها و توانایی های طب عدلی توضیحات لازمه رائه نمود و به تعقیب آن استاد محمد اشرف بختیاری، رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در مورد محدودیت های طب عدلی صحبت نموده ضمن بر شمردن تمام معاینات غیر علمی-معیاری در افغانستان، روی سه نوع معایناتی که مبتنی بر تبیعیض، خشونت و شکنجه است بیشتر صحبت نمود.