پنجشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۰

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت بامیان

به روز دو شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۸ شمسی ۲۹ نفر به نمایندگی از نهاد های دولتی و غیر دولتی در ریاست اموز زنان ولایت بامیان گِرد آمدند و گروپ کاری این ولایت را ایجاد کردند. پوهنیار داکتر محمد نادر وردک هماهنگ کننده مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و تِرینر طب عدلی راجع به بی اساس بودن معاینۀ دوشیزگی از نظر طب توضیح داشت که به دلیل پیچیدگی هایی که در غشای دوشیزگی وجود دارد تشخیص مداخله و تثبیت زِنا از طریق معاینۀ دوشیزگی دشوار است. در اخیر تمامی اشتراک کنندگان بدین رأی بودند که سالًن کنفرانس ریاست امور زنان ولایت بامیان محل دایمی برگزاری جلسات گروپ کاری در این ولایت تعیین گردد که این امر از سوی رییس امور زنان ولایت بامیان موافقت شان را اعلان کردند.