شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت بدخشان

به روز شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۸ شمسی ۱۹ نفر به نمایندگی نهاد های دولتی و غیر دولتی و مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در سالًن کنفرانس ریاست امور زنان ولایت بدخشان کنار هم آمدند و گروپ کاری این ولایت را ایجاد کردند. استاد محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان ضمن بر شمردن تمام معاینات غیر علمی-معیاری در کشور، روی دو نوع معایناتی که مبتنی بر تبعیض، خشونت و شکنجه است، بیشتر صحبت نمود.در اخیر برای اشتراک کنندگان توضیح داده شد که اکثر نهاد های عضو، برنامه های آموزشی دارند و تلاش کنند که این موضوع را در آجندای خود درج کنند.