شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت بلخ

به روز سه شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۸ شمسی ۱۶ نفر به نمایندگی از نهاد های دولتی و غیر دولتی در سالُن کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بلخ نشستی دایر کردند و به محوریت مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، گروپ کاری ولایت بلخ ایجاد گردید. داکتر منصور ضیایی نمایندۀ دفتر سازمان صحی جهان بیان داشت که معاینۀ دوشیزگی از نظر سازمان صحی جهان مردود است و هیچگونه ارزش کلینیکی ندارد. در ادامه، استاد محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و یک تن از آموزگاران و تسهیل کنندگان این برنامه آموزشی، ابتداء حوزه فعالیت ها و دست آوردهای آن را در کابل مختصراً تشریح نمود و سپس داکتر محمد نادر وردک یک تن دیگر از آموزگاران و تسهیل کنندگان به بررسی معاینۀ دوشیزگی از نظر علم طب صحبت نمود.