شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

ایجاد گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

ولایت هرات

به روز چهارشنبه ۱۵ حوت سال ۱۳۹۷ شمسی ۲۰ نفر از نهاد های دولتی و غیر دولتی در سالُن کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع ولایت هرات، گِرد آمدند و به محوریت مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، گروپ حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری ولایت هرات ایجاد گردید. داکتر سیلاب ایوبی، سرپرست سازمان صحی جهان در ولایت هرات بیان داشت که معاینۀ دوشیزگی به دلیل ضرر های فیزیکی و روانی آن برای زنان مایۀ نگرانی ما در سازمان صحی جهان است و در این راستا از هیچ نوع همکاری و تلاش دریغ نخواهیم کرد. در ادامه، استاد محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، معاینۀ دوشیزگی را از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار داده و خاطر نشان ساخت که این معاینه از نظر حقوقی یک نوع تبعیض، خشونت، شکنجه و رفتار ظالمانۀ غیر انسانی است.